Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

Kuyini okwenza ubaba wangekhaya azibone esehwabithana nosis womsebenzi / Maid

11 years ago | 58761 Views
Plz nginganjabula ukuzwa kimi bobaba ikakhulu....ngoba omama bema ngelokhuthi yikungazibambi kanti kungezeka akunjalo...... touch let go 

28 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
Yikuthi umama wendlini uyaba esedelegethe wonke amaduties. Kusisi,ma uthi ufuna lokhu kumbe lokhuyana usisi nguye okwenzelayo,usisi usekwazi ukudlula umfazi wakho,lanxa ephaka seyazi lenyama oyithandayo
Anonymous user 11 years
Anonymous caca baba utsho ukuthini ukuba ngamadimoni...baba sifuna ukufunda lapha so caca kabazi phela
Anonymous user 11 years
UMaid angahlamaba imphahla (ama underwear) zikababa wendlini, inhlonipho iyaphela. Uzwa kwesinye isikhatha abantwana sebebiza uMaid ngegama elokuthu mama. Osekusele okungayenziwa ngu maid kuyini ngaphandle kokulala lobaba wendlu?
iNdabaNdaba 11 years
Mina eqinisweni lokhu angizange ngikubone kusenzakala but I remember kufundiswa kuZBC Local drama
Anonymous user 11 years
Okokuqala funda ukubhala isiNdebel kahle wena. Umbuzo wakho ugcwele impambaniso ezinengi kakhulu
AntizahSoniaKhums 11 years
Lokhu kwenziwa yibuvila bonkosikazi kababa' uyabona i-maid ingacleana iwashe kuphela nje bt ingapheki phela engapheka ukudla okumnandi ngasosonke iskhathi ngogcina sengicabanga ukuthi yonke into yakhe imnandi....by Ophias Evernice
AntizahSoniaKhums 11 years
yikuthi ama maid they change bedin,wash boss clothes (husband)(panties included)then he cees the wife is useless......by Mbali Gwebu
AntizahSoniaKhums 11 years
Yikungazphathi kwabobaba , yibuvila kwabomama, yibuhle lokulahla kwabo house girl , kodwa eqinisweni kungaba lo housegirl that means sengilabafazi ababili....by Nicholas Zimba
AntizahSoniaKhums 11 years
Ayngazi sibili kodwa kuyatholakala kanti umaid asimuntu na .istolen sugar imnandi.kikikiki.....by Philane Ncube
AntizahSoniaKhums 11 years
Tru dat Nic i like.Amavila adla ubuvila otherwyz ngiyabe ngimenzela ifavour ngokumphumuza kuyo yonke into eshlanganisileyo.....by Ntando E Maseko
AntizahSoniaKhums 11 years
Umama wendlini uyabe engayenzi kahle evuka nje ekuseni kayendluli umbeda kaclean nguye nje uzobelokhe ebekela amaqanda ehleli....Karen Present Ndlovu
AntizahSoniaKhums 11 years
Hey its bcz thy r nt trustworth n thy dont respect themselves. Czif u tell urself dat a maid is ur sis or ur daughter naxa engahambaze u wont feel anyting. Inqondo zabobaba ziwrong qa....Dikeledi Njobo
AntizahSoniaKhums 11 years
Njabulo Mathe........ lapha angeke sisole obaba or maid,kumele sisole umfazi ngoba umaid uthatha indawo yakhe lapha endlin,umaid kumele angayeqi umzila umfazi angalali ubuthongo afake imithetho,angadingi umaid ogezayo ukudlula yena,ofaka iperm yena umadam eseluka ngohali inwele!
AntizahSoniaKhums 11 years
Dikeledi Njobo........ Wht u want as a man. U want inwele, impahla or me. Dem if u want lov me n stp look aroud.
AntizahSoniaKhums 11 years
Dikeledi Njobo....... Yebo then sit dwn with ur wife n show hr wht u want her 2 be n giv her imali yokuba dat way. Wht abt if she is wrking n beautful n u still go 2 de maids. Y?
AntizahSoniaKhums 11 years
Dikeledi Njobo...... Indaba lina obaba alifuni ukuzibamba. Ngoba naxa ubaba uzama umenzela everyting usuka nje ayengale kwayo yonke lento.
AntizahSoniaKhums 11 years
Sebenzile Miya....... Ngcabanga ukuthi ukukhohlakala kuphakathi kukababa nomaid coz kufanele bathathane as ifamily.
Anonymous user 11 years
mina ngokubona kwami yikungahloniphi kuka baba wendlini imuli yakhe kanye lo nkosikazi wakhe,kuyebuya umaid laye uyabe engumuntu ongela mbeko into engalayekanga engesabi ukudelela emzini womunye umfazi ozakhele amabonda omuzi wakhe ngezandla zakhe.
Anonymous user 11 years
kuyebuya njalo kulabanye abomama bendlini umuntu uyathi esethole u maid ehluleke nje khona lokuhlonipha umyeni wakhe,kube yinto yokuthi uyazikhohlwa indawo yakhe njengomama womuzi ,uthole esetshona emasaluni engasenelisi nje khona lokuphekela umyeni wakhe.
Anonymous user 11 years
okunye singathi yikungazibambi and then sometimes situation forces u 2 do so.umama wendlini a okuyabe kufanele akwenzele yena sokusenziwa ngusisi...
Anonymous user 11 years
Iqiniso lisekuthini kuvele kuyimvelo ukuthi owesilisa angabona owesifazana, imicabango legazi kusuka kugijime. So ungafaka igundwane phansi kuka mangoye uyabe umlinga nje. Bakithi isilingo secansi sinzima. Men just take advantage of o Maid because they are vulnerable and easy to exploit.
Anonymous user 11 years
yindaba omama bayekelela yonke into yenziwe ngosisi,lokungafanele bakwenze ngokunjalo kubasondeza mo kubobaba ngoba sebesenza umsebenzi womama.
Anonymous user 11 years
Kangisuye muntu okhuthalele ukusola,kodwa lesi isiNdebele elisiloba lapha..asazi..??,

Bekungasiza ukuthi ubabakazi aqale yena ukuloba kucace-besekusithi umphakathi ulandele unyawo lwakhe ....awubonike..!!!. kuyasweleka ikakhulu kumuntu osatshelwa ngesibongo senkosi. Nyiyabonga, yimi u Mahlaba'yithwale..uGodlwayo'mnyama.
Anonymous user 11 years
kuyenzakala mina sengikubone kwenzeka kaningi ikakhulu ngapha emzansi ngitsho nabelungu bayakwenza
Anonymous user 11 years
bahlala bonke esikhathini esinengi njalo akula buhlobo phakathi kwabo as a result ubaba ucina esesiba lama feelings kunkazana.
Anonymous user 11 years
As a woman mina I blame all 3 parties involved! Ngilisola lonke lobathathu! Lalela uzwe where I'm coming from:1. Umama wangekhaya kumele ahlale ele control over umuzi wakhe ayekele ubuvila ngokuthi yonke into yenziwa nguMaid! UMais kumele abe ngowabantwana kuphela. Mfazi phekela umkakho umwatshele . The maid is there to ASSIST you and not to take over your role as a wife! 2. UMaid; ukuba immoral lokungahloniphi umuzi womunye umfazi lokuvimela ukuthi uBababa abe close to you it's your biggest downfall! Wena the momrnt ubaba ekutshela take action and put your foot down kulokuba yisifebe lechitha! 3. Wena Baba; yekela ubuNJA lokwekelela ipitshana lakho lelo lingena kuMais! Treat her as family wekele ukumenza umfazi! ~ Lady Nokie~
Anonymous user 10 years
Ningabukeli ama maids phansi. Labo ngabantu abangaba ngabafazi bayithathe indoda.
Invite
What iBlog