Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

kuvumelekile yini ukuthi umuntu abe ne more than one wife ebhayibhilini? ngitsho ensukwini zamanje.

11 years ago | 19051 Views
Uyabuza omunye umntwana bantu ucela ukwazi..... limsizeni...mina ca angivumelani lakho shame.. wena uthini i know cultural it cld be a yes yes. how do we connect these culture norm to christian believe .......on a biblical terms.......... mina angazi.....
7 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
mina ngokubona kwami umfazi omunye ungcono kulabaningi,kambe njengoba sidalwe sabangabantu abakhuluma kakhulu uma sesibanengi angithi sizoshesha umkethu simuse kwagoqa nyawo ngoba omunye lomunye uyabe ekufuna egumbeni lakhe kodwa ekhohlwa ukuthi wavuma isithembu .lalo ibhayibhili lithi a good wife comes from God not wives.lakho ku Adama ubhambo lwaphuma lwaba lunye akuzange kwaba le extra,liqhubeke njalo lithi lona ,a men shall leave his mother and father and be united as one with his wife...pliz note not with his wives.indoda enye ,umfazi omunye lokho kusifundisa ukungabi yizihwaba .njalo ubuthembu lobu bubangela inzondo engaphileyo emdenini.it does more harm than good.ngoka Mlalazi lowu
AntizahSoniaKhums 11 years
Thando Gumpo uthi yena .....Ibible lithi one man one wife.
AntizahSoniaKhums 11 years
Juliet Myra Moyo uthi yena.... Mfazi munye ndoda nye
AntizahSoniaKhums 11 years
manje bakwethu lithini ngabadala bethu abalabafazi ababil... mina ngisuka ngingazazi bantu ngoba uzezwa kuthiwa lusiko lwethu. But don't you think again maybe bengavunyelwa kunga qenda lento esikhona manje ama-small house lithini ngalokho. ngiyatsho nje lami.....
Anonymous user 11 years
Akuhlangani, nxa ufuna isithembo esihle, lisivumelana lowakwakho, kanti futhi kasilani lobu kristu. Ngeke kuhlangane isintu lesiKrestu, zinkolo ezimbili ezizimelezodwa zenele ngokwazo.
Anonymous user 11 years
Mahlabayithwale...

Anonymous user 8 years
Isithembu asilungile nakancane kodwa bayangixaka abafazi abasivumayo nakithi sizobakhona maduzane
Invite
What iBlog