Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

Kungani abantu besilisa bengakhali, befela ngaphakathi, is it wrong for them to cry yini......

11 years ago | 10289 Views
Why is it that mostly man dont cry is it because  they feel embarassed or is just a norm that they follow... the mostly question could be is it wrong for them to shed those tears. Towards you ladies.. the question is could you regard him weak or a cry baby....ngiyabuza nje no offence. 
5 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
Man cry as well I know aguy who when drunk cries all the time.
Anonymous user 11 years
Real men cry.
Anonymous user 11 years
mina as a lady angiboni nkinga emuntwini wesilisa ukuthi akhale.okwakuqala ukukhala helps relieve all the anger and pain,angithi laye ngumuntu olemizwa ofana lami lawe,ngakho ke mina ngibona kungela nkinga lokho.it doesnt make him lesser of a men.mina eyami indoda ingakhala ngingakhala layo ngibuye ngiyithulise okosane.kanti angithi laye ngumuntu ulemizwa.
AntizahSoniaKhums 11 years
Manje Anonymous hhahahahah lowu okhalayo is it ngoba usedakiwe hahahah uyabe ekhaliswa yini, yikuba usephuze imali yonke or ukhaliswa yibunandi botshwala.......mina l could like to see more man crying and let it out ngoba cry release stress.......let it out and yes to some people it mighty be weakness but you will be okey after that.
Anonymous user 10 years
As indoda umndeni ukubona njengeprotector. Uma sokukhala umuntu onguyena okufanele akhusele umndeni kusho ukuthi umndeni usuka usuphelelwe ngamandla. Ukungakhali emadodeni kusuka kuyikuzama ukuqinisa usapho/umndeni. Kodwa ungayithulisa kanjani ingane uma sokukhala wena ndoda. Ngibona njalo engathi ukukhala kusuka kuyikubeka phansi ithemba(surrendering). Mina ngacina ukukhala ngihlathswe ngameva ngilabo 6 years mhlawumbe. I am now 34. Mkhokheli.
Invite
What iBlog