Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

What do you think makes a person African?

11 years ago | 7389 Views1) Ngoba uzalwa khona 
2)Through ancestral heritage, or
3) our Tradition we keep or 
4)Ngoba abazali bami bezalwa khona, or 
5)ngoba isithupha sami sitsho njalo.....wena uthini

Usaphendula lapho ngibuze njalo UBUNTU....how do you define ubuntu...yindlela umuntu  akhuluma ngayo , akubingelela ngayo, ziphandla  ozigqokileyo..... wena uthini asikhulumeni bahlobo ngoba mina angisazi manje.........

1 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
It don't matter where you come from as long as your are a black-man you're an African.
Ubuntu its how you present yourself to the world as a whole, ukwamukela kwakho abanye abantu sonke sikhathi defines Ubuntu bakho.
Invite
What iBlog