Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

Yep Yep been long missed you all.

10 years ago | 9576 Views
Sanibonani bahlobo bami. isikhathi sesiside singakhulumanga kanti vele singakhulumangani kodwa phela shuwa kimi kumnyama ubambile but ngilombuzo nje owodwa.....do you guys celebrate all this jimbo jambo celebration on the calander...khisimusi,new year, valentine,now is easter coming...mina am getting tired ngokuya esitolo ngisiyofunana lamapresent ayeyi suka mahni. ngubani onothayo kanti vele lapha.maybe is old age getting hold of me angazi...wena uthini
4 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 10 years
Kanti kule present yeEaster, bengingazi!
Anonymous user 10 years
Easter eggs is what am talking about kliklikli
Anonymous user 10 years
Kuhamba ngokuthi umntu ukuphi. Uma usemnzansi uzelwe khonale, ukhululekile okwamanje ukuba uthenge noma nini kwamaholide lemikhosi ekhona empilweni yemiphakathini. Uma useZimbabwe awukukholisa ukukhululeka lokujabula okufanayo, ngoba sizabotshiwe izandla zabakwaMzilikazi! Kusekude phambili. Bazawathenga amaqanda awotshokolethi bakholise abaphumeleleyo ngaye lo u-Easter, bekhululekile, kodwa labo abasabhekane lemibuso ebahlukuluzayo ibancitsha amathuba basesenkingeni enkulu. Izipho kazitsho lutho oluyaphi kubo! Yebo bayazikholisa abanye kodwa thina eZimbabwe sisesemajokweni sisalidonsa ikhuba lokucindezelwa. Ukwesaba kuphezulu kwethu, kuzathatha isikhathi ukuba sizikhulule!
Anonymous user 10 years
Kawahlupheki amaNdebele - sekulendayimana kiwo eTsholotsho!
Invite
What iBlog