Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

AMASIKO ETHU NEBHAYIBHILI / THE MANUAL OF LIFE IS HIS WORD

11 years ago | 16000 Views
yini isiko kanti futhi lilandelwa kanjani 
2 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
myAfroTube 11 years
Ngempela amasiko ethu leBhayibhili akungenelani ngoba iBhayibhili lona lodwa lithi isiko lethu yisono, esintwini idlozi kalilahlwa kodwa ebhayibhilini idlozi yinto embi.

Elethu isiko ngeqiniso alingenelani lalelisiko esesaliboleka ebhayibhilini.
AntizahSoniaKhums 11 years
people with out isiko are nothing angithi siyavumelana yini...myAfroTube ngibona sengani kuyangenelana ngoba ukuze sibengabantu kumele kube khona thina njengabantu abamnyama esikholelwa kukho esikweni.
Invite
What iBlog