Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up
Quick Discuss
Recent Comments
24
Jan - 13

Phakama wenze uyeke ukubalela...isikhathi sihambile or siyahamba

There are four kind of people in life abangi mangalisayo empilweni .   Silaba bukeli –( watchers- spectators) Ababukeli bez

2
22
Dec - 12

Ikhisimusi .....yona iyawaqenda amandola shuwa...

Ikhisimusi :- Gone are the days where it meant a lot to have November and December. What I don't know is this is it because we have grown out of it or

3
11
May - 12

Thina omama siyofundela kude shuwa yah....

Asithi ungumama and you find a phone number kufone yomkakho and you feel or let me say that intituation feeling tell you ngumakhwapheni kababa. Now th

6
9
Apr - 12

is it true...... ngibuza ikakhulu obaba.......

Ngiyangithole sengani lina bobaba liyabathanda omama abazi ukuba indoda icabangani in other words angithi ngesilungu (Men like women who knows how a m

3
12
Mar - 12

Udhriiiiiiiiiii (Vibrator and all sexual toys)

Ngiyabuza nje....How many of you know about this things..Kusetsheziswa ngubani kuphi and wena how could you feel if ungathola unkosikazi wakho empheth

9
3
Mar - 12

Yep Yep been long missed you all.

Sanibonani bahlobo bami. isikhathi sesiside singakhulumanga kanti vele singakhulumangani kodwa phela shuwa kimi kumnyama ubambile but ngilombuzo nje o

4
29
Nov - 11

Uyitholile yini lawe ............................ngitsho yona phela iBonus..............................Now the question is...Ho

Is always nice to say Thank you to someone and when ever a thank you is given it boast one's ego and pride. Just,...... nje ukwazi ukuba obongiwe ang

0
8
Nov - 11

Unconditional Acceptance

Much Love and Campassion is sent to each and everyone who may read this.Baningi abantu abazofika empilweni yakho and badlule futhi. Bakhona abazokutha

0
24
Oct - 11

Jealousy/ umona a disease that cut an individual.....why are we so jealous towards each other.

ngisakhula ngekhaya ngangisizwa kuthiwa ukuloya kuqala enhlinziyweni. Meaning yonke into iqala ngaphakathi emoyeni before ufaka isenzo. All  we d

3
16
Oct - 11

We need to talk .....why is it this words are the most intimidating words tha man want to hear...

uyazi yini say what ever you want to say ngingumfazi lami and ngiyayizonda le sentence. Ngiyizondiswa yikuthi to me it sound like ufuna ukungi intimid

0
12
Oct - 11

MISS INDEPENDENT...... WHY ARE MAN SO INTIMIDATED

khona kuhle ukuzibonela uzimele wedwa njengomfazi.....manje why abesilisa befila so intimidated by these so called independent women...and why is it s

0
6
Oct - 11

Yini uNteletsha ngesilungu....kungabe uyazi kanti futhi did it real exist....

this is a question my friend asked wena uthini...............Kuthiwa kwakukhona umvundla lonteletsha. Nteletsha seems to be an animal that once existe

27
2
Oct - 11

What do you think makes a person African?

1) Ngoba uzalwa khona 2)Through ancestral heritage, or3) our Tradition we keep or 4)Ngoba abazali bami bezalwa khona, or 5)ngoba isithu

1
1
Oct - 11

kuvumelekile yini ukuthi umuntu abe ne more than one wife ebhayibhilini? ngitsho ensukwini zamanje.

Uyabuza omunye umntwana bantu ucela ukwazi..... limsizeni...mina ca angivumelani lakho shame.. wena uthini i know cultural it cld be a yes yes. how do

7
1
Oct - 11

Kungani abantu besilisa bengakhali, befela ngaphakathi, is it wrong for them to cry yini......

Why is it that mostly man dont cry is it because  they feel embarassed or is just a norm that they follow... the mostly question could be is it w

5
30
Sep - 11

Kuyini okwenza ubaba wangekhaya azibone esehwabithana nosis womsebenzi / Maid

Plz nginganjabula ukuzwa kimi bobaba ikakhulu....ngoba omama bema ngelokhuthi yikungazibambi kanti kungezeka akunjalo...... touch let go 

28
30
Sep - 11

Umbuzo uthi wona,kambe kunga kubi yini ukuthi ungumkrestu usebenze ebhawa?

asikhulumeni bakwethu ...wena uthini ngombono wakho...mina angiboni nto embi kulokho.....

13
18
Sep - 11

What is the church? Is the church a building? Is it the place where believers gather to worship? Or

What is the church? Is the church a building? Is it the place where believers gather to worship? Or is the church the people—the believers who follo

1
7
Sep - 11

AMASIKO ETHU NEBHAYIBHILI / THE MANUAL OF LIFE IS HIS WORD

yini isiko kanti futhi lilandelwa kanjani 

2
Invite
What iBlog