Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

Umbuzo uthi wona,kambe kunga kubi yini ukuthi ungumkrestu usebenze ebhawa?

11 years ago | 21257 Views
asikhulumeni bakwethu ...wena uthini ngombono wakho...mina angiboni nto embi kulokho.....
13 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
manje uzoshumayelaa uthini, ibhayibhili alikhuthazi utshwala, ibhayibhili lithi umzimba womuntu ulithempeli likaMlimu ngakho kakungangeni into enjengotshwala, wena nxa unguMKrestu kodwa usebenzela inhlanganiso ephakama ngokuthengisa into ungakhuthazwa libhayibhili kusho ukuthi kakuqondanga
Anonymous user 11 years
Inkinga yizilingo kodwa ke ukusebenza asisono kudingeka i grace of God. -Abie Sjabschimba
iNdabaNdaba 11 years
uManyeruke wathi kupinda muChurch azvireve kubamutsvene, kupinda mubhawa azvireve kudi wakayipa!
Malema 11 years
Ukusebenza ebhawa kubi, kanti wena ungathi ungu mkrestu usazi ukuthi ukudakwa kubi ubusufuna ukuthi abanye badakwe kwenzakala njani lokho? My conclusion, ukusebenza ebhawa kubi ngoba udla yona imali embi
iNdabaNdaba 11 years
kodwa uzathola ithuba lokutshumayeza abangakholwayo ukuze baphenduke
Mzwazwa 11 years
I hear the argument that this could be a stumbling block yet when I read the Gospels I see Jesus doing the same thing. So either it’s cool to do such a thing or Jesus did something wrong.
I don’t know about you but I’m not comfortable saying that something Jesus did was a bad idea.
Anonymous user 11 years
No, kufana nokuthi ungumkristu usebenze ebutcher ubambana nenyama yengulube. - Senzani SaLindo Phahla
Anonymous user 11 years
Amakreste ayasebenza noma ezipotini,,,,,anywhere la sithole khona umsebenzi,,,ngoba ubukreste yinhliziyo nomoya umzimba is jus a carier,,,,,angan siyabamba izidumbu sphinde siyothandaza,,,,,,,,,,amakreste ngabantu pple...cum on nizenza abant besabe ujehova ikant its the easiest thing to b - Maroela-robsa Ratanang
Anonymous user 11 years
Its abig 'No'
AntizahSoniaKhums 11 years
so lingitshela ukuba lobaba okubusiness yezidumbu kumele athengise ibhizimusi yakhe yini ..and asithini uyeza lobaba asocela limkhulekele lithini kuye ngiyabuza kini makholwa..is it not the same thing yini...phela imisebenzi ayikho lapha ngaphandle so enzeni ayeke umsebenzi abantwana balambe yini....bakwethu mina am still standing ekuthini utshwala akusiyo sono isono ngumuntu njengoba nje imali layo iyiphande yesono kodwa sonke siyayifuna.umuntu uyakwazi ukudla isitshwala simphume umbone etshaya umasipheka so sisola bani ke lapho...ngingazi njalo..
iNdabaNdaba 11 years
Sebenza itoho yitoho. Who knows mybe God the mightw one sent yu de to preach izidakwa. - Shepherd Mhluzisi Ndebele
Anonymous user 11 years
Mina angiyiboni into erong lapho, ingathi nje abanye siyasebenza emisebenzini ama boss ethu yizitabane, bayasiholisa.
Anonymous user 10 years
okungena emuntwini akuchazi lutho ngaye, kodwa lokhu okuphuma kuye, kutsho ukuthi umuntu unjani. kati isikhristu leso sasehlukanis lamasiko ethu na? Utshwala yikudla, kodwa i[Some people] lasitshela ukuthi black is bad and white is good, everything okuhambelana lesiko lethu is black is bad, there is nothing wrong with beer, go read the bible, but do not turn it up-side-down
Invite
What iBlog