Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

Yini uNteletsha ngesilungu....kungabe uyazi kanti futhi did it real exist....

11 years ago | 47243 Views
this is a question my friend asked wena uthini...............Kuthiwa kwakukhona umvundla lonteletsha. Nteletsha seems to be an animal that once existed in all Ndebele speaking regions/ cultures. Does it mean that this animal is extinct. If not igamalakhe elamanje elendle ngubani. Vele ikhona na inyamazana okuthiwa ngunteletsha. ....Kanti lami ngathi ngitshela ingane yami yangibuza igama lesilungu ngavele ngathi ngcono ukungamtsheli inganekwane hahahah
27 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
inteletsha kanti vele does it exist, mina ngiyazela kumvundla lonteletsha (nganekwane) kuphela not egangeni.
AntizahSoniaKhums 11 years
Thambolenyoka Hlabelimzondayo say..............its cald ROCK RABBIT nguyeke uNTELETSHA
AntizahSoniaKhums 11 years
umvudla yena ebesebizwa kuthiwe yini ngoba phela laye sithi yirabbit nje ....more confused kwa
AntizahSoniaKhums 11 years
Thambolenyoka Hlabelimzondayo...... Umvundla yiRabbit unteletsha yiRock rabbit kuyafan umehluko yicolour umvundla ubu grey and unteletsha ungath ubomvu njalo unteletsha uhlala entabeni umvundla esgangeni kodwa yifamily e one
AntizahSoniaKhums 11 years
Saneliso Dube Dlamini....... Mina vele unteletsha ngimazi esaphekana lomvundla,ngamehlo ami ang'kaze ngimbone.
AntizahSoniaKhums 11 years
Thambolenyoka Hlabelimzondayo..... Sengake ngamudla
AntizahSoniaKhums 11 years
Njabulo Mathe............ inganekwane lezi madoda,emelika akukho okuzinyamazana lokhu lina liwathathaphi amagama anjena mina frm lybia university graduated bt akukho ngamaphupho lawa asikhohlweni ngemihlolo lenganekwane bahlobo bam akusizi ukucubungula,kufana nokuthi ungbuze ukuthi umunt angafa umoya uya ngaphi?
AntizahSoniaKhums 11 years
kwakwest Mathe ufana nami nje wena kukomnyama ubambile nje lawe hahahah akuyeke abalolwazi basifundise suka lapha hahahahahahah
AntizahSoniaKhums 11 years
Thambolenyoka Hlabelimzondayo........ Ukupheka na yikho okungekho kodwa uNteletsha ukhona mst plumtree side yikho engambona khona
AntizahSoniaKhums 11 years
Ngiyabonga Thambolenyoka Hlabelimzondayo
AntizahSoniaKhums 11 years
Busani Shabalala...... Kant imbila akusiyo irock rabbit bandla unteletsha neva existed
Anonymous user 11 years
Ladies & Gents..uNteletsha does exist, ngiyamazi mina its just exactly as umvundla but nje yena uyisithutha, uhlezi enqumanquma eceleni kwentaba duzane nemizi. inkinga nje yikuthi isilungu sometimes siyaphelelwa ngamagama. uma umphosa uyalinda ilitsje lize litshaye phansi akafani nomvundla uvele abaleke uma nje ilitshe liphuma esandleni. Okokugcina unteletaha uhlala eNtabeni, i'm sure u-fall under ama rock rabits..

Bheki Ndlovu
Anonymous user 11 years
Abanye abantu bayamangaza, sikhuluma ngoNteletsha , bona bakhuluma ngeLybia neAmerica.. kahle kahle lamazwe angenaphi eNteletsheni?? Woza eTjolotjo endaweni yase Tshabanda ezintabeni ngeke uhlale 2 days ungambonga uNteletsha especially uma kukhona inyanga (moon).. ngiyabonga-- Phunyukabem'phethe
Anonymous user 10 years
Bheki Ndlovu uqedile ungethole. U Ntelesha ufana lomvundla. Umahluko ulapho ekuthini uNtelesha uyisithutha kulomvundla and ngomzimba umkhudlwana. Emuntwini ongaziyo uzocabanga ukuthi ngumvundla lawo. AntizaSoniaKhums, umahluko phakathi kwe Rabbit le Hare yikuthi i rabbit is domesticated(okufuywayo ekhaya) kanti-ke i hare ngokuhlala esgangeni.

Mkhokheli Sayi.
Anonymous user 10 years
unteletsha z an antelope pipo
Anonymous user 9 years
Unteletsha yimbila
Anonymous user 9 years
Unteletsha = rabbit; umvundla = hare
Anonymous user 8 years
Hey lina bantu kanti unteletsha kasuye fudu yini ?
Anonymous user 8 years
it say pere pere gumpe sasphekana, mina lonteletsha unteletsha wavuthwa mina nga sila.... so in my mind since i have been young i see u fudu ngoba aluvuthwa if u cook him lamakhasi.... non the lees our sissters told us ukuthi lufudu...
Anonymous user 6 years
umvundla yiRabbit and unteletsha yiHare
Anonymous user 5 years
untelesha unjengo mvundla kodwa uhlala emlindini yatshi esikhundleni njengo mvundla ngesilungu unthelatsha its a here and umvudla gi rabbit
Anonymous user 5 years
umvundla -rabbit. 2 nteletsha - hare.
Anonymous user 4 years
inteletsha does not exist, ngoba kube ikhona kube lathi siyake siyibone or sizwe abadala abazingelayo bathi bayibambile loba bayibonile kwelinye ilanga
Anonymous user 4 years
Unteletsha is a hare.
Anonymous user 3 years
Unteletsha yiMbila, ehlala entabeni
Anonymous user 2 years
Rabbit (umvundla) and hare (nteletsha) yibo umvundla
Invite
What iBlog