Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Manchester
Sign InSign Up

AMASIKO ETHU NEBHAYIBHILI / THE MANUAL OF LIFE IS HIS WORD

9 years ago | 14468 Views
yini isiko kanti futhi lilandelwa kanjani 
2 AntizahSoniaKhums
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
myAfroTube 9 years
Ngempela amasiko ethu leBhayibhili akungenelani ngoba iBhayibhili lona lodwa lithi isiko lethu yisono, esintwini idlozi kalilahlwa kodwa ebhayibhilini idlozi yinto embi.

Elethu isiko ngeqiniso alingenelani lalelisiko esesaliboleka ebhayibhilini.
AntizahSoniaKhums 9 years
people with out isiko are nothing angithi siyavumelana yini...myAfroTube ngibona sengani kuyangenelana ngoba ukuze sibengabantu kumele kube khona thina njengabantu abamnyama esikholelwa kukho esikweni.
Invite
What iBlog